Geld lenen kost geld

Soorten Leningen


Particuliere leningen bestaan uit twee hoofdgroepen;
- leningen zonder onderpand, zoals: Doorlopend krediet
Persoonlijke lening
Rentekrediet
Spaarkrediet
WOZ krediet
- Leningen met onderpand, zoals hypotheek, huurkoop en privé lease,
  welke niet worden aangeboden via financieringskantoor.nl

Doorlopend krediet ( DK )

Een lening met veel vrijheid, zo zou je een doorlopend krediet kunnen noemen. Maar dan moet je die vrijheid wel aankunnen. Een doorlopendkrediet werkt als volgt; Er wordt een kredietlimiet met de bank afgesproken. Tot dit bedrag mag je rood staan. Elke maand betaal je over het opgenomen bedrag rente. Deze maandelijks te betalen rente wordt afgetrokken van het bedrag wat je met de bank overeengekomen bent om maandelijks te betalen. Dit maandelijks te betalen bedrag is meestal een percentage van 2% van het kredietlimiet. Andere percentages, zoals 1, 1,5 en 3 zijn bij sommige banken ook mogelijk. Een voorbeeld: Bij een kredietlimiet van € 25.000,- zal er, bij 2%, maandelijks € 500,- aan de bank moeten worden betaald. Als de rente welke je over elke lening moet betalen, 1% is en er is € 10.000,- van de doorlopend krediet rekening opgenomen, zal er die maand € 100,- aan rente moeten worden betaald en zal er € 400,- op de hoofdsom worden afgelost, zodat de lening nog maar € 9.600,- zal bedragen.

Het "gevaar" bij een doorlopend krediet is, dat je de afgeloste € 400,- weer boetevrij mag opnemen, wat inhoudt dat men, als dit maandelijks wordt gedaan, nooit van de lening af komt.

Wat voor de ene persoon een gevaar is, is voor een andere persoon juist een uitkomst. Het kan erg plezierig zijn als je geld achter de hand hebt voor onvoorziene uitgaven of als je ineens iets ziet wat je al heel lang wilt kopen, maar nooit te koop wordt aangeboden. De maandelijks te betalen rente is bij een doorlopend krediet variabel, wat in houdt dat de looptijd van de lening vooraf niet exact te bepalen is. De looptijd van een DK wordt daarom aangeduid met theoretische looptijd.

Persoonlijke Lening ( PL )

Een persoonlijke lening heeft weinig risico's in zich. De looptijd staat vast en de afgesproken rente wijzigt gedurende die looptijd ook niet. Het nadeel van een persoonlijkelening is dat er niet, zoals bij een doorlopend krediet extra boetevrij mag worden afgelost. Afgeloste bedragen kunnen ook niet meer worden opgenomen. Boetevrij aflossen bij een persoonlijke lening is onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk, maar dit zal meestal in de tweede helft van de looptijd van de lening mogelijk worden. De eventueel extra afgeloste bedragen kunnen niet weer worden opgenomen. Een persoonlijke lening is verstandig als je de looptijd van de lening gelijk laat lopen met de levensduur van bijvoorbeeld een auto, waarvoor je de lening gesloten hebt. De meest voorkomende looptijden van persoonlijke leningen zijn 36, 48 en 60 maanden.

Andere looptijden kunnen ook voorkomen. Deze zijn meestal afhankelijk van het doel waarvoor de lening wordt afgesloten. Voor de financiering van bijvoorbeeld een chalet of stacaravan kunnen looptijden van 10 jaar en zelfs 15 jaar worden aangegaan. Let echter wel op. Bij dit soort lange looptijden zal de rentevaste periode meestal korter zijn.

Rentekrediet ( RK )

Het rentekrediet is eigenlijk een doorlopend krediet waarbij geen aflossing wordt gedaan. Er word uitsluitend rente betaald. Geen aflossing houdt in dat de looptijd oneindig zou zijn. Daarom zal eens in de vijf jaar worden bekeken of er weer een nieuwe periode van vijf jaar zal worden aangegaan. Banken streven er naar om de lening rond de 70 jarige leeftijd te hebben afgelost. Afhankelijk van de hoogte van de lening en het inkomen zou het daarom soms mogelijk zijn om tot 65 jarige leeftijd alleen rente te betalen, terwijl in een ander uiterste geval men al op 55 jarige leeftijd aan aflossen moet gaan beginnen. De te betalen rente is variabel. Aflossen mag boetevrij en afgeloste bedragen mogen zonder kosten weer worden opgenomen. Het rentekrediet wordt soms als overbrugging naar een toekomstige uitkering gebruikt. De lening kan dan bijvoorbeeld in een keer worden afgelost met een uitkering uit een levensverzekering of de verkoop van onroerend goed.

Spaarkrediet ( SK )

Een spaarkrediet is een combinatie van een rentekrediet en een levensverzekering. Bij het spaarkrediet wordt over het geleende bedrag uitsluitend rente betaald. Er wordt niet afgelost. De aflossing van de lening zal worden gedaan uit de opbrengst van de spaarpolis. Meestal is de opbrengst van die spaarpolis gekoppeld aan de lening zodat, als deze tot uitkering komt, in mindering op de lening zal moeten worden gebracht. Bij een spaarkrediet zal er daarom niet alleen rente moeten worden betaald, maar ook premie voor een levensverzekering die op termijn een bedrag zal uitkeren. Deze kredietvorm is in verband met tegenvallende resultaten uit het verleden niet meer zo populair.

WOZ krediet

Het WOZ krediet is niets anders dan een gewone persoonlijke lening of een gewoon doorlopend krediet. Het verschil zit in de zekerheid die de bank heeft. Het WOZ krediet is alleen beschikbar voor eigenwoning bezitters. Het is geen hypotheek. U hoeft daarom ook niet naar een notaris. In de leningovereenkomst staat een extra artikel, namelijk de positief – negatieve hypotheekverklaring. Zo'n verklaring houdt in dat u verklaart geen nieuwe hypotheek te vestigen en u, als de bank dat om dringende rede nodig acht, zult meewerken aan het vestigen van hypotheek. Doordat de bank hiermee minder risico loopt, zal de door u te betalen rente lager kunnen zijn dan bij een ander soort lening.